www.advocatenvreemdelingenrecht.nl

asiel, gezinshereniging, visa, vreemdelingenbewaring, kennismigranten, etc.

the website for the adresses of Dutch (and foreign e.g. Belgium) immigrationlawyers

Hier vindt u advocaten uit:

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Belgische advocaten
Other countries

Ervaringen

Moet n van deze advocaten wat u betreft op de zwarte lijst of juist een plekje op de eretribune? Mail de webmaster.
Let op: de betreffende advocaat mag zelf kiezen of u clint wordt. U bent ook zelf verantwoordelijk voor uw keuze. De webmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
Staat uw kantoor nog niet vermeld op deze site?


Linktips

vreemdelingenrecht.com
allochtonen.web-log
rechtbanken
Vluchtelingenwerk
IND
pro deo


Meer vreemdelingenrecht / migratierecht

Een visum

Een verblijfsvergunning

De asielprocedure

Kennismigranten

Generaal pardon

Terugkeer

Rechtshulp /advocaten

Beroep bij de rechter

Cursussen

Op deze pagina's vindt u nog meer informatie over asielzoekers, asiel in Nederland, de asielprocedure, vluchtelingen, VluchtelingenWerk, de IND, het IOM, de UNHCR, Amnesty, vreemdelingenrecht, rechtshulp, gespecialiseerde advocaten, de manier om een goede advocaat te vinden, cursussen vreemdelingenrecht, cursussen Nederlands en inburgering, visa, ambassades van Nederland, buitenlandse ambassades in Den Haag, integratie, verblijfsvergunningen, gezinshereniging enzovoort.

Advocaten uit Zeeland

Deze advocaten staan op alfabetische volgorde van vestigingsplaats. Uw kantoor als eerste vermelding in beeld? Informeer eens bij de webmaster.

Goes

Dietvorst&Te Braake
Frans den Hollanderlaand 14
Pb 380
4460 At Goes
0113-212002
info@dietvorstentebraake.nl
http://www.dietvorstentebraake.nl

Middelburg

Advocatenkantoor Vlasmarkt 28
Postbus 326
4330 AH Middelburg
0118-485666
http://www.vlasmarkt28.nl

mr. F.A. van den Berg Flos Dieleman advocaten
Dam 73
4331 GH Middelburg
0118 637488
info@flosdieleman.nl
www.flosdieleman.nl

Mocht u slechte ervaringen of juist hele goede hebben met de bovenvermelde advocaten meldt het de webmaster.Gezocht vreemdelingrecht specialisten in Zeeland

Meldt uw kantoor bij de webmaster op webmaster@vreemdelingenrecht.com.Wat valt er onder vreemdelingenrecht?

Vreemdelingenrecht wordt ook wel migratierecht genoemd. Er valt alles onder wat te maken heeft met verblijf in Nederland als niet-Nederlander zoals: visa; verblijfsvergunningen asiel oftewel verblijf voor asielzoekers c.q. vluchtelingen; verblijfsvergunningen regulier bijvoorbeeld voor familievorming, gezinshereniging, studie, werk, de kennismigranten of vanwege medische redenen; het in vreemdelingenbewaring nemen van en uitzetten van illegalen en dergelijke. Wat er mee samenhangt zijn procedures rond de verkrijging van her Nederlanderschap. De wetten en regelgeving op dit gebied zijn: de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Vreemdelingenwet (Vw), het Vreemdelingenbesluit (Vb), het Vreemdelingenvoorschrift (Vv), de Vreemdelingencirculaire (Vc) en de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Om wie gaat het?

Verblijfsvergunningen of visa worden aangevraagd door vreemdelingen of door Nederlanders voor een vreemdeling. Mensen die een visum aanvragen krijgen in eerste instantie te maken met de overheid in de vorm van de Visadienst (Ministerie van Buitenlandse Zaken). Verblijfsvergunningen of machtigingen tot voorlopig verblijf (mvv een soort visum voor langere tijd dat je nodig hebt om in Nederland een verblijfsvergunning te mogen aanvragen) worden aangevraagd bij de IND (Ministerie van Justitie). Mocht de aanvraag worden afgewezen (en ook het bezwaar daartegen als dat mogelijk is -- niet bij asiel--) dan rest alleen nog beroep bij de rechtbank. Lees hierover meer op http://www.vreemdelingenrecht.com.

Klachtenprocedure advocatuur

Voor informatie over hoe een klacht in te dienen tegen een advocaat verwijs ik u naar de wetsartikelen onder aan deze pagina. Gebruik uw klachtmogelijkheid wijs en spaarzaam!


Vindt u deze site nuttig voor uw kantoor of vindt u het handig om zo een advocaat te zoeken?

U kunt ons steunen door naar deze site te linken, de site te sponsoren middels een donatie dan wel het maken van reclame op deze site te overwegen.

Waar moet u op letten bij het kiezen van een advocaat?

lees hier meer


telefoonnummer Vluchtelingenwerk: (020) 346 72 00

infonummer IND: 0900-1234561

Het juridisch Loket


0900-8020

Klik hier voor de website van het Juridisch Loket
Google
 

Klachten?

De Advocatenwet over het indienen van een klacht

Artikel 46 Advocatenwet
De advocaten zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als advocaat behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, ter zake van inbreuken op de verordeningen van de Nederlandse orde en ter zake van enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt. Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline.

Artikel 46c
1. Klachten tegen advocaten worden schriftelijk ingediend bij de deken van de orde waartoe zij behoren. Indien de klager daarom verzoekt, is de deken hem behulpzaam bij het op schrift stellen van de klacht. Indien een ingediende klacht verduidelijking behoeft, is de deken de klager daarbij op diens verzoek behulpzaam.
2. De deken stelt een onderzoek in naar elke bij hem ingediende klacht.
3. De deken is bevoegd een bij hem ingediende klacht te verwijzen naar een lid van de raad van toezicht, teneinde haar te onderzoeken en af te handelen op de wijze als in dit artikel en de artikelen 46d en 46e omschreven.
4. Klachten tegen een deken van een orde worden ingediend bij, of terstond doorgezonden aan de voorzitter van de raad van discipline. Deze verwijst de zaak naar een deken van een andere orde in zijn ressort, teneinde haar te onderzoeken en af te handelen op een wijze als in dit artikel en de artikelen 46d en 46e omschreven.
5. De raad van toezicht draagt zorg voor voldoende bekendmaking in het arrondissement van de plaats en de tijd waarop de deken, of, bij zijn ontstentenis of verhindering, zijn plaatsvervanger, zitting houdt.

Artikel 46d
1. De deken tracht steeds de klachten in der minne te schikken, tenzij deze overeenkomstig artikel 46e onmiddellijk aan de raad van discipline ter kennis worden gebracht.
2. Indien een minnelijke schikking mogelijk blijkt, wordt deze op schrift gesteld en door de klager, de advocaat tegen wie de klacht is ingediend en de deken ondertekend. Door een aldus vastgestelde minnelijke schikking vervalt de bevoegdheid van de klager om de terkennisbrenging van de klacht aan de raad van discipline te verlangen.
3. Is drie maanden na de indiening van de klacht geen minnelijke schikking bereikt, dan kan de klager de deken verzoeken de klacht ter kennis van de raad van discipline te brengen. Overigens brengt de deken de klacht steeds ter kennis van de raad van discipline, indien aannemelijk is dat daarvoor geen oplossing in der minne kan worden bereikt.
4. De klacht wordt schriftelijk ter kennis van de raad van discipline gebracht. De deken stelt daarvan steeds de advocaat tegen wie de klacht is gericht en de klager schriftelijk op de hoogte. Indien hij op grond van zijn onderzoek van oordeel is dat de klacht kennelijk ongegrond of van onvoldoende gewicht is, deelt hij dat met redenen omkleed bij de terkennisbrenging van de klacht aan de klager, aan de advocaat tegen wie de klacht is gericht en aan de raad van discipline mee.

Artikel 46e
1. Indien de klager daarom bij indiening van de klacht verzoekt, brengt de deken, onverminderd het bepaalde in artikel 46c, tweede lid, deze onmiddellijk ter kennis van de raad van discipline.
2. Indien naar zijn oordeel de inhoud van de klacht een minnelijke schikking ongewenst of onmogelijk maakt, brengt de deken de klacht ambtshalve onmiddellijk ter kennis van de raad van discipline.
3. Artikel 46d, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 46f
1. Indien de deken buiten het geval van een klacht op de hoogte is gebracht van bezwaren tegen een advocaat, kan hij deze ter kennis van de raad van discipline brengen. Hij stelt daarvan de advocaat tegen wie de bezwaren zijn gerezen schriftelijk op de hoogte.
2. Artikel 46d, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.